Останато > Форми

 
  • Опис
  • Предности
  • Можности на примена
  • Дизајн
 

Индивидуално обликување на прозорци и врати


Со прозорските системи на РЕХАУ можат да се исполнат речиси сите индивидуални желби во однос на формата без никакви проблеми. Отворени се и можностите за застаклување на големи површини , кои се неизбежни во современата архитектура. Токму со иновативната техника за лепење на РЕХАУ се отвора можноста да се прават прозорци во големини кои не можеа да се направат со конвенционалната техника на прозорци.

Можат да се реализираат следниве геометриски форми:

  • Правоаголна
  • Триаголна
  • Кружна
  • Округла
  • Асиметрична